Gefeliciteerd jij wint: 8 uur SEO, Google Ads of Social Advertising advies!

Leuk om je te ontmoeten! Wij zijn Digital Movers en je moet ons gezien hebben op de Webwinkel Vakdagen! Wat een event!

Schrijf je in en win 8 uur SEO, Google Ads of Social Advertising advies van een van onze specialisten. Naast het advies ben je ook in de race voor een geweldige fles champagne!

Digital Movers staat erom bekend dat het jouw organisatie in beweging brengt door het publiek te voorzien van de juiste informatie op hun unieke en onvoorspelbare reis richting aankoop. Onze overtuiging is dat visuele content de levensader is van merkbetrokkenheid, terwijl activering en optimalisatie conversie stimuleert. Wij bieden SEO (inclusief Linkbuilding), Google Ads, Social Advertising en content diensten aan.

Google Partner 2019

Social Advertsing Case ROAS: 25,2

Onze belofte is digitale groei en wij brengen dit door jullie organisatie te bedienen met onze kennis van social advertising. In de hieronder gepresenteerde case hebben we de directe verkoop in 2019 gestimuleerd via advertenties op sociale media (Facebook en Instagram). De producten die online worden verkocht, hebben een productwaarde van € 1.500, – euro en bewijzen dat elk product kan worden verkocht via een goede activering via sociale media.

Verkeerscampagnes

In de eerste maand hebben we verkeerscampagnes opgezet gericht op specifieke interesses. Dit om nieuwe klanten naar de website te leiden. In deze eerste maand hebben we € 500, - uitgegeven en € 7.127 verdiend. Onze focus is altijd om nieuw opgezette campagnes binnen drie maanden winstgevend te maken. Wanneer dit niet lukt zullen we moeten optimaliseren binnen het productaanbod of de website.

De Algemene Campagne Statistieken

Met behulp van Look-A-Like-doelgroepen, test interesses doelgroepen en campagnes konden we deze social campagne in 2019 schalen naar een omzet van € 569.572 euro, waar onze add-uitgaven slechts € 22.599, - waren. Dit betekent een ROAS van 25,2!

Conversie Campagnes

Om het verkeer dat via onze interessecampagnes naar de website is gekomen op te volgen, hebben we in de eerste maand conversiecampagnes opgezet. De advertentie-uitgaven in april 2019 waren: € 499,98 en we verdienden € 15.539. Dit was de eerste maand waarin we deze ads hadden lopen en dit bleek direct converterend te werken. In de vervolg maanden zijn we dit gaan uitbreiden en gaan optimaliseren..

Kan Dit Ook Voor Jouw Organisatie?

ZEKER! Het hangt natuurlijk af van het product, de campagne content en de website, maar als deze goed zijn, kunnen we binnen drie maanden winstgevende social campagnes draaien.

Social_Case_DigitalMovers
30% Relevante organische groei in bezoekers en 20% omzet groei voor de drie geoptimaliseerde categorieën.

Wij draaien onze hand niet om voor ambitie en uitdaging! Binnen deze case stelde we ons ten doel om een gerenommeerde webshop te helpen aan ten minste 30% groei in relevant organisch verkeer voor drie categorieën binnen de webshop. Dit zou uiteindelijk tot 20% meer omzet moeten leiden, en dit was een afgeleide van relevant verkeer.

We hebben alle categorieën laten groeien in termen van relevant verkeer in vergelijking met vorig jaar met ten minste 40%. Het resultaat was dat we ook de omzet voor alle categorieën hebben laten groeien met tenminste 30%, behalve voor 1. Met de kloof die je in juni ziet, hebben we berekend dat we onze doelen hebben bereikt. We optimaliseren momenteel voor conversie binnen deze categorieën via product, pagina- en funneloptimalisatie. Deze resultaten werden bereikt door linkbuilding en on-page optimalisaties toe te passen

SEO_CASE_DigitalMovers
SEA case ROAS 20,02

Wij zijn Google Partner en daar zijn we trots op. Voor onderstaande webshop optimaliseren we de campagnes via Google Search. Binnen deze campagnes realiseren we een CPC van 0,51 cent en een bounce van gemiddeld 37%. Het merendeel van de resultaten komt voort uit branded keywords wat komt door de sterke merkactivatie binnen social. Daarbij weten we wel de non-branded campagnes rendabel te houden waardoor er ook nieuw publiek converteert. Deze cijfers zijn van januari 2019 tm januari 2020. We hebben hier met een seizoensgebonden product te maken waardoor je de sessies ziet teruglopen vanaf oktober. Van januari tot september komen de meeste orders binnen.

SEA_Case_DigitalMovers

WiIN NU JOUW KOSTELOZE 8 UUR SEO, GOOGLE ADS OF SOCIAL ADS ADVIES!

Je kunt 8 uur kosteloos advies winnen met onze SEO-, Google Ads of Social Ads specialisten! Meld je hier aan en laat jouw gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met op wanneer je deze prijs hebt gewonnen.

Binnen deze 8 uur advies kunnen we jullie Google Ads-campagnes doornemen en waardevolle inzichten geven die je kunt gebruiken voor het optimaliseren van de campagnes. Of laat ons jouw gehele website doornemen en optimalisatiestrategieën bieden voor jouw organische posities. We kunnen je ook helpen met social en door de campagnes en content lopen om te zien waar je moet optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Is dit alles? NEE zeker niet! Naast het advies van 8 uur bieden we tevens een fantastische fles champagne aan wanneer je ook daadwerkelijk klant bij Digital Movers wordt. Dit doen we omdat we onze klanten van harte welkom heten en onderdeel laten zijn van onze warme familie!

BEN JE ER KLAAR VOOR? LAAT DAN SNEL JOUW CONTACT GEGEVENS ACHTER EN WIN!

  You can win: 8 hours of SEO, PPC or Social advice!

  Great to meet you! We are Digital Movers and you must have seen us at the Webwinkel Vakdagen!

  Subscribe and win 8 hours of SEO, PPC or Social advice from one of our specialists. Besides the advice you are also in the running for a great bottle of champagne! Subscribe now!

  Digital Movers is known for moving your brand into growth by serving your audience with the right information in their unique and unpredictable journey to purchase. Our belief is that visual interacting content is the lifeblood of brand engagement while activation and optimization drives conversion and online visibility. We offer you SEO, PPC, Social and content services.

  Google Partner 2019

  Social Case Study ROAS: 25,2

  Our promise is digital growth and we bring it through you by serving you with our Social Advertising knowledge. In this below presented case we drove direct sales during 2019 through social media advertising (Facebook and Instagram). The products that are sold online have a product value of €1.500,- euros and has proven that any product can sell through good social media activation.

  Traffic Campaigns

  In the first month we've set up traffic campaigns focused on specific interests. This to drive new customers towards the website. In this first month we spend €500,- and earned €7.127. Our focus is to get campaigns profitable within three months.

  Overall Growth

  With the help of Look-A-Like audiences and other audiences and campaigns we were able to scale this social campaign in 2019 to a revenue of €569.572 euro where our add spend was just €22.599,- This means a ROAS of 25,2!

  Conversion Campaigns

  To follow up the traffic that came to the website out of our interest campaigns we've set up conversion campaigns in the first month. The ad spend in April was: €499,98 and we earned €15.539. This was only the first month of social advertising.

  Can We Do It For You?

  FOR SURE! It surely depends on your product and your website but if both are good then we are able to run profitable social campaigns within at least three months (depending on the amount of data you already have on your pixel).

  Social_Case_DigitalMovers
  30% Relevant organic user growth and 20% revenue growth for three categories

  We were ambitious and set our goals to gain at least 30% in relevant organic traffic in nine months’ time for three categories within the webshop. This should lead to 20% more revenue eventually but this was secondary to relevant traffic. We grew all categories in terms of relevant traffic compared to last year with at least 40%. The result was that we grew the revenue for all categories as well except for 1. With the gap that you see in June we calculated that we accomplished our goals. We are currently optimizing for conversion within these categories through product, page and funnel optimization. These results were accomplished by applying linkbuilding and on-page optimizations

  SEO_CASE_DigitalMovers

  GET YOUR 8 HOUR FREE SEO, PPC OR SOCIAL ADVICE NOW!

  You can win 8 hours of free advice with our SEO, PPC or Social specialists! Subscribe here and leave your details here and we will get in touch with you when you won this price.

  Within these 8 hours of advice we can run through your PPC campaigns and provide you valuable insights that you can use for optimizing your campaigns. Or let us run through your entire website and provide you optimization strategies for your organic positions. We can also help you with social and run through your campaigns to see where you need to optimize to get the best results.

  Is this all? NO certainly not! In addition to the 8-hour advice, we also offer a fantastic bottle of champagne when you actually become a Digital Movers customer. We do this because we welcome our customers and make them part of our warm family!

  READY FOR IT? LEAVE YOUR CONTACT INFORMATION!